Routes to Action: Wales

Online

12:00pm 19th May 2021

BOOK TICKETS

[English translation at bottom of page]

Mae yna ddiddordeb cynyddol yn amaethecoleg a sut y gwnawn newid i system fwyd a ffermio sy’n cydweithio mewn cytgord gyda natur, gan addasu i newidiadau hinsawdd, adeiladu sector ffermio ffyniannus, a darparu dinasyddion gyda bwyd iachus a maethlon mewn modd cynaliadwy.

Mae adroddiad y CBFfCG Ffermio ar gyfer Newid yn cyflwyno ymchwil newydd gan IDDRI sy’n cynnwys modelu technegol cynhwysfawr a systematig ar gyfer trosglwyddo i amaethecoleg ar draws gwledydd y DU. Yn awr rydym yn ystyried sut y gellir trawsnewid yr ymchwil fanwl a thrylwyr hwn i brosiectau a fydd yn cynnal y newid i amaethecoleg erbyn 2030.

Rydym yn cyflwyno ein cyfres dra llwyddiannus i wledydd y DU. Gan gynnwys amrywiaeth o gyflwynwyr hynod ddiddorol (o feysydd ffermio, gwyddoniaeth, ecoleg, busnesau bwyd, a mwy), bydd y gyfres fechan hon yn mynd i’r afael â’r heriau a chyfleoedd sydd ynghlwm wrth newid i system fwyd amaethecolegol, a rhannu syniadau ynglŷn â gweithredu arferion ffermio fwy amaethecolegol – o’r fferm i’r tirwedd i’r genedl.

Ein gobaith yw y bydd y gwaith hwn yn cyfrannu i’r ymchwydd o ddiddordeb yn amaethecoleg gan gynorthwyo i droi canfyddiadau ein hadroddiad Ffermio ar gyfer Newid yn weithred go iawn. Byddwn ni yn cynnwys allbynnau’r canlyniadau hyn yn ein hadroddiad terfynol Ffermio ar gyfer Newid, i’w gyhoeddi yng Ngwanwyn 2021.

Bydd y trydydd yn y gyfres ymholiadau datganoledig, Amaethecoleg: Dyfodol ffermio yng Nghymru?, yn ymchwilio heriau a chyfleoedd wrth newid i amaethecoleg yng Nghymru.

Enghreifftiau rydym yn eu hystyried ar gyfer y sesiwn hon:

Beth yw’r heriau agronomeg, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol penodol y bydd rhaid ymateb iddynt wrth newid i amaethecoleg?

Beth yw’r arferion ac ymagweddau allweddol i ddechrau newid fferm i amaethecoleg?

Beth sydd eisioes yn hysbys i ni y gallwn ei wethredu yn gynt ac ar raddfa?

Ym mha feysydd fydd angen rhagor o ymchwil a datblygu gwybodaeth?

Sut all technoleg gynyddu dulliau amaethecolegol a’u hyrwyddo lle y byddai fel arall yn anymarferol?

Facilitator: Ann Jones (FFCC Commissioner)

Closing remarks: Jane Davidson (FFCC Chair of the Wales Inquiry)

Panel speakers: Professor Kevin Morgan (Cardiff University), Dr Prysor Williams (Bangor University), Patrick Holden (Sustainable Food Trust)


There is growing interest in agroecology and how we transition to a food and farming system which works in harmony with nature, adapts to climate changes, builds a thriving farming sector and sustainably provides citizens with healthy and nutritious food.

FFCC’s latest report Farming for Change introduces new research from IDDRI which includes comprehensive and systematic technical modelling for a transition to agroecology across UK nations. We are now exploring how to translate this detailed and rigorous piece of research into practical projects which support the transition to agroecology by 2030.

We are now taking our hugely successful Routes to Action series to UK nations. Still featuring a fascinating array of contributors (from farming, science, economics, ecology, food businesses and more), this mini series will address the challenges and opportunities of transitioning towards an agroecological food system and share ideas on how to implement more agroecological farming practices - from farm to landscape to nation.

We hope that this work contributes to the groundswell of interest in agroecology and helps turn the findings of our report Farming for Change into real action. We will be including the outputs of these meetings in our final Farming for Change report, due to be published in Spring 2021.

The third in the devolved inquiry series, Agroecology: The future of farming in Wales?, will explore the challenges and opportunities of a transition to agroecology in Wales.

Examples of questions that are on our mind for this session: 

What are the specific agronomic, economic, cultural and political challenges to respond to in Wales in transitioning to agroecology? 

What are the key practices and approaches to start transitioning a farm to agroecology?

What do we already know that we need to get on with faster and at scale? 

Where do we need more research and knowledge development? 

How can technology help us scale up agroecological approaches and pursue them in areas where it would otherwise be impractical? 

Facilitator: Ann Jones (FFCC Commissioner)

Closing remarks: Jane Davidson (FFCC Chair of the Wales Inquiry)

Panel speakers: Professor Kevin Morgan (Cardiff University), Dr Prysor Williams (Bangor University), Patrick Holden (Sustainable Food Trust)

Please click here to join the Zoom meeting (Meeting ID: 996 6639 2336)